Vi hjälper dig ta konkurrensrätten i egna händer när Konkurrensverket inte ingriper.

Missbruk av marknadsdominerande ställning drabbar ofta mindre företag i beroendeställning. Och Konkurrensverket griper sällan in efter anmälan från företag.
Då kan Advokatbyrån för Marknadsrätt hjälpa dig att få rätt enligt EU-rätt och svensk konkurrensrätt i EU-domstolen och Marknadsdomstolen med hjälp av konkurrensrätten.
   Ett tidigt samtal kan göra skillnad mellan vinst och förlust. Vi agerar snabbt för att begränsa ditt företags ekonomiska skada.
>> Så här inleder vi ett samarbete ...

När Konkurrensverket inte ingriper enligt konkurrensrätten.

Idag är konkurrensrätten alltmer i fokus framförallt på EU-nivå. Se t ex ingripandena mot Microsoft för att de inte öppnade sina operativsystem för andra operatörer. Men i Sverige är tillämpningen fortfarande outvecklad. Detta har inte minst sin grund i Konkurrensverkets policy (Dnr 440/2012):
   ”Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan. I bedömningen vägs även in Konkurrensverkets förutsättningar att utreda och bevisa en överträdelse.”
   Den enda tillsynsmyndighet vi har – Konkurrensverket - skriver av anmälda missbruksärenden från drabbade företag utan att göra någon prövning i sak enligt konkurrensrätten. Så sker frekvent och avskrivningsbeslutet går inte att överklaga. Myndighetens prioritet är att endast ta upp ärenden som har myndighetsintresse.
Många ärenden där företagsintresset är stort blir på detta sätt aldrig blir prövade och konkurrensbegränsande missbruk på marknaden får fortgå i strid med gällande förbud i enlighet med konkurrensrätten.

Lagarna som skyddar din marknad - marknadsrätt, konkurrensrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt.

>> Läs mer om missbruk av dominerande marknadsställning ...