Vi hjälper dig att hävda ditt företag,
varumärken och upphovsrätt i konkurrensen.

Vi är unika genom att vi enbart ägnar oss åt marknadsrätt och konkurrensrätt samt den juridik som handlar om varumärken och reklam. Vi är väl förtrogna med marknadsföringens villkor och har en helhetssyn på marknadsföring och juridik inom B2B och B2C.
   Vår uppgift är att skapa största möjliga juridiska utrymme för dig att hävda ditt företag och varumärken i konkurrensen.
   Vi ger konkreta råd vid marknadsföringsåtgärder, registrering av varumärken, upprättande av avtal, förhandlingar och diskussioner med myndigheter och tvister med marknadsrättslig inriktning:

- Förutom praktiskt konkurrensrättsliga frågor rörande missbruk av marknadsdominerande ställning och kartellsamarbete arbetar vi med otillbörlig marknadsföring och sanktioner:
- Efterbildning av reklam och förpackningar som vilseleder kunder och konsumenter att köpa något som i själva verket är en annan vara.
- Ovederhäftiga produktlöften och utebliven information.
- Snyltning på annans goda namn och rykte som utan befogenhet utnyttjar det kommersiella uppmärksamhetsvärde och good will som ett annat företag har med sina varumärken.
- Misskrediterande framställning som utsätter annat företag för ringaktning eller löje.
- Skydd och licensiering av upphovsrätt och varumärken.

Vi företräder klienter i Patent- och Marknadsdomstolen i processer mot KO och Konsumentverket. Det är viktigt att agera snabbt och resolut. Därför är vi alltid tillgängliga.
>> Så här inleder vi ett samarbete ...